Υπηρεσίες προς ιδιώτες:

ü  Σύνταξη και υποβολή δήλωσης εισοδήματος και στοιχείων ακινήτων (Ε1,Ε2,Ε9)

ü  Τροποιητικές δηλώσεων Ε1,Ε2,Ε9

ü  Υπολογισμός τεκμηρίων και φόρου εισοδήματος

ü  Έκδοση φορολογικής ενημερότητας

ü  Υποβολή αιτήσεων ρυθμίσεων οφελών

ü  Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης, αποφυγής υψηλής φορολόγησης και διπλής φορολόγησης

ü  Ανάλωση κεφαλαίου

ü  Δηλώσεις Πόθεν Έσχες

ü  Διεκπεραίωση φορολογικών υποχρεώσεων κατοίκων εξωτερικού

ü  Υποβολή αίτησης Α21 οικογενειακού επιδόματος

ü  Μισθωτήρια συμβόλαια κάθε είδους

ü  Ιδιωτικά συμφωνητικά κάθε είδους

ü  Υποβολή αίτησης θέρμανσης

ü  Έκδοση τελών κυκλοφορίας

ü  Συμβουλές σε εργατικά θέματα: Έλεγχος μισθών, επιδομάτων, υπερωριών, αδειών, ασφαλιστικών εισφορών ανά κλάδο και ειδικότητα, συμβουλές για απολύσεις/ αποζημιώσεις

 

Υπηρεσίες προς επαγγελματίες:

ü  Επιλογή της κατάλληλης νομικής υπόστασης και σύσταση νέων επιχειρήσεων

ü  Επιχειρηματικός Σχεδιασμός (businessplan)& Μελέτες βιωσιμότητας

ü  Έναρξη και διακοπή επιχειρήσεων, μετατροπές, συγχωνεύσεις, απορροφήσεις, διασπάσεις και εκκαθαρίσεις εταιρειών

ü  Λογιστικός έλεγχος και επίβλεψη όλων των τύπων εταιρειών (ΑΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ, ατομική)

ü  Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησης.

ü  Υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος, ηλεκτρονικής δήλωσης ΦΠΑ, φόρων μισθωτών υπηρεσιών, συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών

ü  Οργάνωση και Επίβλεψη Λογιστηρίων

ü  Κάλυψη υπηρεσιών μισθοδοσίας (Προσλήψεις, αποχωρήσεις, σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων, υποβολή ΑΠΔ)

ü  Συμβουλευτικές υπηρεσίες για εργασιακά θέματα επιχειρήσεων, επιδοτήσεις θέσεων εργασίας μέσω ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ)

ü  Διεκπεραίωση εργασιών Δ.Ο.Υ. - Ι.Κ.Α. - Ο.Α.Ε.Ε. - επιμελητήρια, νομαρχίες, πρωτοδικεία & λοιπές υπηρεσίες

ü  Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων και ισολογισμού

ü  Οργάνωση ταμειακών ροών (cashflow)

ü  Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

 

 

 

MANOLIS%